لیست جدیدترین محصولات



 • div-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-مفاصل-آراپیس(آرسکا)spanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-غضروف-ساز-آراپیس-(-آرسکا)spanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"img-src"filesupload11111download-(2)-jpg"-alt""-width"274"-height"139"-divdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-غضروف-ساز-گیاهی-آراپیس(آرسکا)spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-جهت-اطلاع-از-خواص-و-عملکرد-span-style"color-ff0000"کپسول-مفاصل-آراپیسnbspspanویدئو-زیر-را-مشاهده-کنید-spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"iframe-src"httpswww-aparat-comvideovideoembedvideohashG8dtkvtframe"-width"300"-height"170"-allowfullscreen"allowfullscreen"iframedivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-14pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspspan-style"color-ff0000"کپسول-غضروف-ساز-گیاهی-آراپیس(آرسکا)spannbspspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-14pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"مفید-برای-تنگی-نخاعspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"div-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ضد-درد-زانوspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ضد-دیسک-کمرspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"آرتروز-گردنspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"غضروف-سازی-بعد-از-آسیب-دیدگیspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-12pt"درد-سیاتیک-و-ورم-مفاصلnbspspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-12pt"کمک-به-درمان-بیماری-های-مفاصلspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"color-ff0000-font-size-14pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongترکیبات-کپسول-مفاصل-آراپیس(آرسکا)strongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"پونه,فلفل-سیاه,زیره,سورنجان-و-شکر-طبرزدnbspspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"br-span-style"color-ff0000-font-size-14pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"میزان-مصرف-کپسول-آراپیس(آرسکا)spanstrongspanbr-strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"یک-عدد-بعد-صبحانه-و-بعد-از-شامspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"(برای-جواب-دهی-بهتر-می-توانید-یک-عدد-span-style"color-800000"کپسول-مفاصل-آراپیسspan-بعد-از-نهار-نیز-میل-نمایید)spanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-بسته-به-میزان-بیماری،می-توانید-بین-4-تا-8-جعبه-ازspan-style"color-800000"-کپسول-مفاصل-آراپیسspan-استفاده-کنید-spanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-16px"strongimg-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-چنانچه-با-مصرف-span-style"color-800000"کپسول-غضروف-ساز-آراپیسspan-احساس-بهبود-کردید،مصرف-span-style"color-800000"کپسول-مفاصلspan-span-style"color-800000"آراپیسspan-را-قطع-نکنید-و-دوره-مصرف-span-style"color-800000"کپسول-آراپیسspan-را-کامل-کنید-تا-غضروف-سازی-بطور-کامل-صورت-گیرد-strongspanspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"emspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-background-color-ffff99"span-style"font-size-16px"strongدوره-کامل-مصرف-کپسول-مفاصل-آراپیس-span-style"color-800000"8-جعبهspan-می-باشد-strongspanspanemdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-16px"strongspan-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-کپسول-غضروف-ساز-آراپیسspan-در-پایان-دوره-مصرف-شما-را-شگفت-زده-میکند-strongspanspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-16px"strongimg-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-لطفا-در-ابتدا-به-منع-مصرف-span-style"color-800000"کپسول-مفاصل-آراپیسspan-توجه-کنید-strongspanspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"color-ff0000-font-size-14pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"موارد-منع-مصرف-کپسول-مفاصل-آراپیسspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"color-800000-font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspnbspspan-style"color-000000"افراد-دارای-فشار-خون-بالاspanspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"color-800000-font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspافراد-با-سابقه-تشنجspanspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"color-800000-font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspافراد-با-مشکلات-روده-ایspanspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"span-style"color-800000"span-style"color-000000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-کنترل-فشار-خون-با-دمنوش-گیاهی-کاملا-موثرspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff-background-color-ffff99"-href"httpwww-salamat-kala-comContentd"کلیک-کنیدa)spanspanspanspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"br-span-style"font-size-14pt"strongspan-style"color-ff0000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"توجه-توجهspanstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"زیاد-شدن-درد-در-ده-روز-اول-استفاده-از-span-style"color-800000"کپسول-مفاصل-آراپیس(آرسکا)spannbspکاملا-طبیعی-می-باشد-spanstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-مکانیسم-عمل-span-style"color-800000"کپسول-مفاصل-آراپیس(آرسکا)span-به-صورت-تدریجی-بوده،لذا-طول-درمان-خود-را-تا-درمان-قطعی-ادامه-دهید-spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-12pt"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-ورزشکارانی-که-از-درد-و-ورم-مفاصل-خود-رنج-میبرند،می-توانند-از-span-style"color-800000"کپسول-مفاصل-آراپیس(آرسکا)span-استفادهnbspکنند-spanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-12pt"img-src"filesupload1111120190919_233508-(Copy)-(Copy)-jpg"-alt""-width"59"-height"59"-spanstrongnbspspan-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"روغن-ضد-درد-شترمرغ(span-style"color-993366"a-style"color-993366"-href"httpwww-salamat-kala-comgroup94D8AAD8B3DAA9DB8CD986-D8AFD987D986D8AFD987-D988-D8B6D8AF-D8AFD8B1D8AFpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کلیک-کنیدaspan)spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffffff-color-ff0000"img-src"filesupload11111ضد-چروک-(Copy)-jpg"-alt""-width"56"-height"56"-spanspanstrongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-12pt"strongروغن-ضدچروک-شترمرغ(a-href"httpwww-salamat-kala-comproducts2133DAA9D8B1D985-D8B6D8AF-DA86D8B1D988DAA9-D988-D8B3D981D8AA-DAA9D986D986D8AFD987--D8B2D8A7D988D8B1-"span-style"color-993366"کلیک-کنیدspana)strongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffffff-color-ff0000"img-src"filesupload1111120190919_234235-(Copy)-(Copy)-(Copy)-jpg"-alt""-width"58"-height"58"-spanspanstrongspan-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"روغن-ضدلک-شترمرغ(span-style"color-993366"a-style"color-993366"-href"httpwww-salamat-kala-comproducts2132DAA9D8B1D985-D8B1D988D8B4D986--DAA9D986D986D8AFD987-D988-D984D8A7DB8CD987-D8A8D8B1D8AFD8A7D8B1--D8B2D8A7D988D8B1-"کلیک-کنیدaspan)spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1111120190919_234850-(Copy)-(Copy)-(Copy)-jpg"-alt""-width"58"-height"58"-spanstrongstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"روغن-ضدجوش-شترمرغ(a-href"httpwww-salamat-kala-comproducts2131DAA9D8B1D985-D8B6D8AF-D8A2DAA9D986D987-D988-D8ACD988D8B4--D8B2D8A7D988D8B1-"span-style"color-993366"کلیک-کنیدspana)spanspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------divdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongکپسول-مفاصل-آراپیسکپسول-غضروف-ساز-آراپیسکپسول-مفاصل-آراپیس-ضد-درد-زانوکپسول-مفاصل-آراپیس-ضد-دیسک-کمرکپسول-آراپیس-درمان-درد-سیاتیککپسول-آراپیس-درمان-آرتروز-گردنکپسول-آراپیسغضروف-سازغضروف-ساز-گیاهیغضروف-سازی-در-ورزشکارانstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"hr-divdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongقیمتstrongspanspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongspan-style"color-993366-font-size-12pt"span-style"font-size-10pt"-کپسول-غضروف-ساز-آراپیس(آرسکا)span-spanstrongspanspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongstrongspanspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongnbsp40000-تومانstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ارسال-به-تمام-نقاط-کشورspanstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"سایت-شرکت--span-style"text-decoration-underline"span-style"color-800080-text-decoration-underline"a-style"color-800080-text-decoration-underline"-href"httpwww-armanfood-ir"www-armanfood-iraspanspanspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspspanstrongstrongdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdivdiv

  کپسول مفاصل آراپیس(...

  کپسول مفاصل آراپیس(آرسکا)کپسول غضروف ساز آراپیس ( آرسکا)کپسول غضروف ساز گیاهی آراپیس(آرسکا) جهت اطلاع از خواص و عملکرد کپسول مفاصل آراپیس ویدئو زیر را مشاهده کنید. کپسول غضروف ساز گیاهی آراپیس(آرسکا) مفید برای تنگی نخاعضد درد زانوضد دیسک کمرآرتروز گردنغضروف سازی بعد از آسیب دیدگی...

  40,000 تومان
 • pspan-style"color-000000-background-color-ffcc99"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شترمرغspan-دارای-جذب-سریع-می-باشد-و-باعث-سهولت-در-حرکت-مفاصل-می-شود-spanstrongspanppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغنnbspضد-درد(Anti-Pain)nbspزاورspan-تشکیل-شده-از-span-style"color-800000"روغن-شتر-مرغspan-وnbspعصاره-گیاهان-معطر،جهت-ماساژ-حرفه-ای-مناسب-می-باشد-این-روغن-اثر-لغزشی-خوبی-دارد-و-همه-ی-مواد-فعال-را-عمیقا-به-پوست-رسوخ-می-دهد-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-800000"کرم-ضد-درد-زاور-تشکیل-شده-از-روغن-شتر-مرغnbspspanبطور-قابل-توجهی-جهت-تسکین-دردهای-موضعی-و-مزمن-ناشی-از-روماتیسم،آرتروز،درد-کمر،ورم-مفاصل-،درد-استخوان،کشش-ماهیچه-و-بیماری-های-پوستی-عمل-می-کند-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-800000"روغن-شتر-مرغ-span-style"color-000000"به-دلیل-داشتن-دوام-طولانی-مدت-روی-پوست،spanspanناحیه-ماساژ-شده-را-حرارت-می-دهد،که-به-آرامش-ماهیچه-های-سفت-کمک-می-کند-و-همچنین-جهت-ماساژ-موضعی-در-بخش-های-دردناک-بدن-مناسب-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شتر-مرغspan-برای-ماهیچه-ها،تاندون-ها-و-بندهای-انگشتان،بعد-از-آسیب-مثلا-کشیدگی،کوفتگی-و-یا-ضربه-استفاده-میشود-spanstrongpp-style"text-align-center"img-src"filesupload11111ضددرد-شترمرغ12-jpg"-alt""-width"233"-height"233"-pp-style"text-align-right"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شتر-مرغspan-دارای-اسید-اولئیک-و-اسید-لینولنیک-است-spanstrongpp-style"text-align-right"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-اولئیکspan-در-مفاصلی-که-نزدیک-به-سطح-پوست-هستند-مثل-آرنج-ها،دست-ها،پاها-و-زانو-ها-می-تواند-موجب-تسکین-درد-و-تورم-شود-spanstrongpp-style"text-align-right"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-لینولنیکspan-تسکین-درد-ملایم-را-در-اتصالات-ماهیچه-ها-میسر-می-سازد-spanstrongpp-style"text-align-right"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-پس-از-مصرف-span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شتر-مرغspan-اکسیژن-افزایش-یافته-و-باعث-ارتقا-رشد-و-تولید-سلول-های-زنده-می-شود-که-این-عامل-برای-بافت-هایی-که-شامل-مفاصل-نیز-می-شوند-مفید-است-spanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadکرم-ضد-درد-زاور-روغن-jpg"-alt""-width"285"-height"177"-spanstrongpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"امگا-3-،-6-و-9spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ویتامین-A-و-Enbspspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"اسید-های-غیر-اشباع-مفیدspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طریقه-مصرف-روغن-ضد-درد-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"سه-بار-در-روز-و-هر-نوبت-به-مدت-سه-دقیقه-روی-ناحیه-ی-درد-به-خوبی-مالش-دهید-انجام-این-کار-با-گرم-نگه-داشتن-موضع-درد-نتایج-بهتری-در-پی-دارد-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-000000-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طول-دوره-درمان-60-روز-می-باشد-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"font-size-12pt"ترکیبات-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentshm"کلیک-کنیدa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-ویژگی-و-کاربرد-موضعی-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentvm"کلیک-کنیدa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-نکات-مهم-در-تهیه-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentrm"کلیک-کنیدa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-تاریخچه-و-خواص-روغن-شتر-مرغnbspspanspanstrongspanspan-style"color-0000ff"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentsh"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-0000ff"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-000000-font-size-10pt"سایر-محصولات-تولیده-شده-از-روغن-شتر-مرغspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"کرم-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comgroup1102D8A2D8B1D8A7DB8CD8B4DB8C-D988-D8B2DB8CD8A8D8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کلیک-کنیدa)spanspanspanspanstrongspanp

  روغن ضد درد شترمرغ( ...

  روغن ضد درد شترمرغ دارای جذب سریع می باشد و باعث سهولت در حرکت مفاصل می شود.روغن ضد درد(Anti Pain) زاور تشکیل شده از روغن شتر مرغ و عصاره گیاهان معطر،جهت ماساژ حرفه ای مناسب می باشد.این روغن اثر لغزشی خوبی دارد و همه ی مواد فعال را عمیقا به پوست رسوخ می دهد.کرم ضد درد زاور تشکیل شده ا...

  28,000 تومان
 • pspan-style"background-color-ffcc99-color-000000"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شترمرغspan-دارای-جذب-سریع-می-باشد-و-باعث-سهولت-در-حرکت-مفاصل-می-شود-spanstrongspanppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"اسپریnbspضد-درد(Anti-Pain)-زاورspan-تشکیل-شده-از-روغن-شتر-مرغ-و-عصاره-گیاهان-معطر،جهت-ماساژ-حرفه-ای-مناسب-می-باشد-این-روغن-اثر-لغزشی-خوبی-دارد-و-همه-ی-مواد-فعال-را-عمیقا-به-پوست-رسوخ-می-دهد-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-اسپریnbspضد-درد-زاورspan-تشکیل-شده-از-روغن-شتر-مرغ-بطور-قابل-توجهی-جهت-تسکین-دردهای-موضعی-و-مزمن-ناشی-از-روماتیسم،آرتروز،درد-کمر،ورم-مفاصل-،درد-استخوان،کشش-ماهیچه-و-بیماری-های-پوستی-عمل-می-کند-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شتر-مرغspan-به-دلیل-داشتن-دوام-طولانی-مدت-روی-پوست،ناحیه-ماساژ-شده-را-حرارت-می-دهد،که-به-آرامش-ماهیچه-های-سفت-کمک-می-کند-و-همچنین-جهت-ماساژ-موضعی-در-بخش-های-دردناک-بدن-مناسب-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-ضد-درد-شتر-مرغspan-برای-ماهیچه-ها،تاندون-ها-و-بندهای-انگشتان،بعد-از-آسیب-مثلا-کشیدگی،کوفتگی-و-یا-ضربه-استفاده-میشود-spanstrongpp-style"text-align-center"img-src"filesupload11111ضددرد-شترمرغ-jpg"-alt""-width"271"-height"143"-ppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شتر-مرغspan-دارای-اسید-اولئیک-و-اسید-لینولنیک-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-اولئیکspan-در-مفاصلی-که-نزدیک-به-سطح-پوست-هستند-مثل-آرنج-ها،دست-ها،پاها-و-زانو-ها-می-تواند-موجب-تسکین-درد-و-تورم-شود-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-لینولنیکspan-تسکین-درد-ملایم-را-در-اتصالات-ماهیچه-ها-میسر-می-سازد-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-پس-از-مصرف-span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شتر-مرغspan-اکسیژن-افزایش-یافته-و-باعث-ارتقا-رشد-و-تولید-سلول-های-زنده-می-شود-که-این-عامل-برای-بافت-هایی-که-شامل-مفاصل-نیز-می-شوند-مفید-است-spanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspimg-src"filesuploadکرم-ضد-درد-زاور-روغن-jpg"-alt""-width"285"-height"177"-spanstrongppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"امگا-3-،-6-و-9spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ویتامین-A-و-Espanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"اسید-های-غیر-اشباع-مفیدspanstrongppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طریقه-مصرف-اسپری-ضد-درد-زاورspanstrongspanppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"سه-بار-در-روز-و-هر-نوبت-به-مدت-سه-دقیقه-روی-ناحیه-ی-درد-به-خوبی-مالش-دهید-انجام-این-کار-با-گرم-نگه-داشتن-موضع-درد-نتایج-بهتری-در-پی-دارد-spanstrongppspan-style"font-size-14pt-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طول-دوره-درمان-60-روز-می-باشد-spanstrongspanppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-ترکیبات-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"-اسپری-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentshm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-ویژگی-و-کاربرد-موضعی-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"اسپری-ضد--درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentvm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-نکات-مهم-در-تهیه-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"اسپری-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentrm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-تاریخچه-و-خواص-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"اسپری-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentsh"کلیک-کنیدa)spanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"font-size-10pt"سایر-محصولات-تولیده-شده-از-روغن-شتر-مرغspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"اسپری-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comgroup1102D8A2D8B1D8A7DB8CD8B4DB8C-D988-D8B2DB8CD8A8D8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کلیک-کنیدa)spanspanspanstrongp

  اسپری ضد درد شترمرغ(...

  روغن ضد درد شترمرغ دارای جذب سریع می باشد و باعث سهولت در حرکت مفاصل می شود.اسپری ضد درد(Anti Pain) زاور تشکیل شده از روغن شتر مرغ و عصاره گیاهان معطر،جهت ماساژ حرفه ای مناسب می باشد.این روغن اثر لغزشی خوبی دارد و همه ی مواد فعال را عمیقا به پوست رسوخ می دهد.اسپری ضد درد زاور تشکیل شده از ...

  25,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"کرم-ضد-چروک-و-سفت-کننده-(Anti-Wrinkle)زاورspan-از-روغن-شتر-مرغ-و-عصاره-گیاهان-معطر-تشکیل-شده-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شترمرغspan-دارای-اسیدهای-چرب-ضروری-شاملnbspspan-style"background-color-ffff99"امگا3,6,9nbspspanمی-باشد-چربی-روغن-شترمرغ-شبیه-چربی-است-که-بطور-طبیعی-در-بدن-تولید-میشود-و-باعث-تامین-رطوبت-و-محافظت-از-سطح-و-همچنین-لایه-ی-میانی-بافت-ها-می-شود-و-با-تولید-سلول-های-جدید،رنگ-چهره-تان-را-تازه-تر-و-جوان-تر-نمایان-می-کند-spanstrongpp-style"text-align-right"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-لینولنیکspan-موجود-در-span-style"color-800000"روغن-شترمرغspan-علاوه-بر-محافظت-و-ضد-التهاب-بودن-باعث-اکسیژن-رسانی-به-سلول-های-پوست-می-شود-و-پوست-را-مرطوب-نگه-می-دارد-spanstrongpp-style"text-align-right"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغن-شترمرغspan-قوی-ترین-برطرف-کننده-ی-ترک-های-بعد-از-زایمان-و-ترک-های-ناشی-از-چاغی-و-لاغری-است-spanstrongpp-style"text-align-center"img-src"filesupload11111ضدچروک-شترمرغ-jpg"-alt""-width"239"-height"239"-pp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"خواص-کرم-ضدچروک-زاور-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspnbspspan-style"font-size-12pt-color-000000"جلوگیری-و-درمان-ترک-های-پوستی-ناشی-از-بارداریnbspspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt-color-000000"nbsp-nbspجلوگیری-و-درمان-ترک-پوستی-ناشی-از-تغییر-وزنspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspافزایش-استحکام-پوستnbspspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspپیشگیری-و-درمان-چین-و-چروکspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-کرم-ضد-چروک-و-سفت-کننده-زاورspan-فاقد-رنگ-،-نگهدارنده-و-مواد-آلرژی-زا-می-باشد-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-استفاده-از-کرم-ضد-چروک-زاورspan-آسان-و-جذب-آن-سریع-است-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspامگا-3-و-6-وspanstrongspanspan-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"-9spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspویتامین-E-و-Aspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspاسید-های-غیر-اشباع-مفیدspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طریقه-مصرف-کرم-ضد-چروک-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"در-محل-مورد-نظر-هرشب-بعد-از-شستشو-به-مدت-2-دقیقه-ماساژ-داده-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-ff0000-font-size-14pt"توجه-span-صبح-ها-حتما-ضدآفتاب-استفاده-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طول-درمان-8-الی-12-هفته-می-باشد-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"font-size-10pt"کارایی-span-style"color-800000"روغن-شتر-مرغspan-در-کاهش-چین-و-چروکspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"ضد-چروک-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentk"کلیک-کنیدa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"font-size-10pt"نقش-اسید-های-چرب-در-کاهش-چین-و-چروکspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"کرم-ضدچروک-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentn"کلیک-کنیدa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"nbspp

  روغن ضد چروک و سفت ...

  کرم ضد چروک و سفت کننده (Anti Wrinkle)زاور از روغن شتر مرغ و عصاره گیاهان معطر تشکیل شده است.روغن شترمرغ دارای اسیدهای چرب ضروری شامل امگا3,6,9 می باشد.چربی روغن شترمرغ شبیه چربی است که بطور طبیعی در بدن تولید میشود و باعث تامین رطوبت و محافظت از سطح و همچنین لایه ی میانی بافت ها می شود و ...

  39,500 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"کرم-ضد-جوش(Anti-Acne)-زاورspan-از-روغن-شتر-مرغ-و-عصاره-گیاهان-معطر-تشکیل-شده-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-آکنه-به-طور-کلی-توسط-افزایش-چربی،چرک(خاک)و-ناخالصی(آلودگی)ها-در-منافذ-پوست-با-عفونت،ملتهب-و-متورم-می-شود-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"این-ذره-ملتهب-و-متورم-از-پوست،سپس-شروع-به-شکل-گیری-می-کند-که-ما-آن-را-جای-جوش،آکنه-می-نامیم-spanstrongppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"درمان-های-آکنهspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"-بنزوئیل-پراکسید--سالیسیلیک-اسیدnbsp--آنتی-بیوتیک-ها--هورمون-ها--روش-طبیعیspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"بهترین-و-قطعی-ترین-انتخاب-برای-جستجوی-یک-محصول-این-است-که-طبیعی-بوده-و-بدون-مواد-شیمیایی-باشد-که-پوستتان-آسیب-نبیند-ما-راه-حل-را-داریم----span-style"color-ff0000"روغن-شترمرغ-خالصspanspanstrongspanppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-800000"روغن-شترمرغspan-به-طور-چشمگیری-قرمزی-و-تورم-آکنه-و-جوش-را-کاهش-می-دهد،در-صوری-که-از-اثر-باقی-ماندن-جای-آکنه-نیز-جلوگیری-میکند-spanstrongstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspspanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111ضدجوش-شترمرغ-jpg"-alt""-width"226"-height"226"-br-spanstrongpp-style"text-align-right"span-style"color-ff0000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"آیا-روغن-شتر-مرغ-را-برای-آکنه-امتحان-کرده-اید؟spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-آکنه-تقریبا-90-درصد-نوجوانان-را-در-چندین-مرحله-و-تعداد-زیادی-از-افراد-را-تا-بالای-سن-50-سالگی-تحت-تاثیر-قرار-می-دهد-و-باعث-رنجش-آنان-می-شود-بنابراین-یکی-از-رایج-ترین-وضعیت-درمان(داروئی)-در-جهان-span-style"color-800000"روغن-شترمرغspan-است-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-800000"روغن-شتر-مرغspan-یک-آمولسیفات-خوب-استnbsp-که-پوست-را-خیلی-چرب-نمی-کند-همین-عامل-باعث-جلوگیری-از-بروز-جوش-در-سطح-پوست-می-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-زنان-ممکن-است-آکنه-را-در-هر-دوره-قاعدگی-داشته-باشند-و-مصرفnbspspan-style"color-800000"روغن-شترمرغnbspspanروزی-3-بار-باعث-کاهش-آکنه-می-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-ff0000-font-size-14pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"خواص-کرم-ضد-آکنه-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-پیشگیری-از-ایجاد-جوش-های-جدیدspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-از-بین-بردن-جای-جوش-باnbspspanstrongspanspan-style"color-000000"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"خاصیت-آنتیspanstrongspanspan-style"color-000000"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspباکتریال-قویspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-ff0000-font-size-14pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-امگا-3-و-6-و-9spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-ویتامین-E-و-Aspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-اسیدهای-غیر-اشباع-مفیدspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-ff0000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-18-6667px"strongطریقه-مصرف-کرم-ضد-آکنه-زاورstrongspanspanpp-style"text-align-right"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"شب-ها-موقع-خوابیدن-با-صابون-غیر-محرک-شستشو-داده،سپس-روغن-را-به-مدت-یک-دقیقه-روی-پوست-ماساژ-دهید-spanstrongpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"توجهspan-style"font-size-12pt-color-000000"صبح-ها-حتما-از-ضد-آفتاب-استفاده-شود-spanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt-color-000000"طول-دوره-درمان-6-الی-10-هفته-می-باشد-spanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000-background-color-ffffff"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt-color-000000"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-چه-چیزی-موجب-آکنه-می-شود-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"کرم-ضد-آکنه"-href"httpwww-salamat-kala-comContentaa"کلیک-کنیدa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000-background-color-ffffff"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt-color-000000"img-src"filesupload1024px-Red_check-svg---Copy-1-png"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"font-size-10pt"چگونه-span-style"color-800000"روغن-شترمرغspan-می-تواند-به-آکنه-کمک-کندspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"کرم-ضدجوش-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentr"کلیک-کنیدa)spanspanspanspanstrongspanp

  روغن ضد آکنه و جوش ش...

  کرم ضد جوش(Anti Acne) زاور از روغن شتر مرغ و عصاره گیاهان معطر تشکیل شده است.آکنه به طور کلی توسط افزایش چربی،چرک(خاک)و ناخالصی(آلودگی)ها در منافذ پوست با عفونت،ملتهب و متورم می شود.این ذره ملتهب و متورم از پوست،سپس شروع به شکل گیری می کند که ما آن را جای جوش،آکنه می نامیم.درمان های آکنه:.بنزوئیل پر...

  34,900 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"کرم-روشن-کننده-و-لایه-بردار-زاور-spanاز-روغن-شترمرغ-و-عصاره-گیاهان-معطر-تشکیل-شده-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-رنگ-پوست-انسان-توسط-ماده-ای-که-ملانین-نامیده-می-شود،تعیین-می-گردد-لکه-های-تیره-تر-در-صورت-یا-هرجای-دیگر-بدن،اشاره-بر-این-دارد-که-ملانین-به-مقدار-اضافی-و-به-طور-ویژه-در-بخش-های-خاص-بدن-وجود-دارد-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شترمرغspan-با-کنترل-مقدار-ملانین-در-بدن-ما-کار-می-کند-و-تولید-ملانین-را-کند-می-کند-و-در-نهایت-از-تیره-شدن-پوست-جلوگیری-میکند-و-باعث-شفافیت،درخشندگی-و-بازیابی-سلول-های-از-بین-رفته-پوست-میشود-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شتر-مرغspan-مشهورترین-روغن-برای-روشن-سازی-و-لایه-برداری-پوست-است-spanstrongstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغنspan-span-style"color-800000"شترمرغspan-یک-محصول-روشن-کننده(شفاف-کننده)قابل-استفاده-برای-هر-دو-گروه-زنان-و-مردان،برای-بهبود-ظاهر-بیرونیشان،علاوه-بر-درخشندگی-پوست-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شترمرغspan-یک-محصول-شناخته-شده-برای-غلبه-بر-لکه-های-تیره،خال-ها،علائم-پیری،نقاط-جوش-دار،لکه-های-حاصل-از-آفتاب-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-علاوه-بر-این-اکثر-محصولات-روشن-کننده-پوست-آکسفولی-آنت-ها(ورقه-کننده-ها)هستند-که-پتانسیلی-برای-تحریک-پوست-اندازی-با-تسهیل-پیشروی-در-تازگی-و-روشن-کنندگی-لایه-پوست-متوسط-را-دارند-spanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111روشن-کننده-شترمرغ-jpg"-alt""-width"218"-height"218"-br-spanstrongppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"خواص-کرم-روشن-کننده-و-لایه-بردار-زاورspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspspan-style"font-size-12pt-color-000000"روشن-کننده-و-شفاف-کننده-در-کوتاه-ترین-زمان-ممکنspanspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt-color-000000"nbsp-nbsp-بازسازی-و-ترمیم-پوستspanspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt-color-000000"nbsp-nbsp-کاهش-تولید-ملانین-با-استفاده-از-مهار-آزیم-تیروزیناز-به-دلیل-داشتن-ویتامین-E-و-Aspanspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspspan-style"font-size-12pt-color-000000"امگا-3-و-6-و-9spanspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt-color-000000"nbsp-nbsp-ویتامین-E-و-Aspanspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt-color-000000"nbsp-nbsp-اسیدهای-غیر-اشباع-مفیدspanspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طریقه-مصرف-کرم-روشن-کننده-زاورspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"محل-مورد-نظر-را-شب-ها-قبل-از-خواب،ایتدا-با-صابون-غیر-محرک-شستشو-دهید،سپس-کمی-از-روغن-را-استفاده-کنید-spanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"توجهspan-style"font-size-12pt-color-000000"صبح-ها-حتما-از-ضد-آفتاب-استفاده-شود-spanspanstrongspanppspan-style"font-size-14pt-color-000000-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"طول-دوره-درمان-6-الی-9-ماه-می-باشد-spanspanstrongspanp

  روغن روشن کننده و ل...

  کرم روشن کننده و لایه بردار زاور از روغن شترمرغ و عصاره گیاهان معطر تشکیل شده است.رنگ پوست انسان توسط ماده ای که ملانین نامیده می شود،تعیین می گردد.لکه های تیره تر در صورت یا هرجای دیگر بدن،اشاره بر این دارد که ملانین به مقدار اضافی و به طور ویژه در بخش های خاص بدن وجود دارد.روغن شترمرغ با کنترل مقد...

  37,600 تومان
 • pspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongعرق-بوقناق-پاد-شیراز-در-شرایط-کاملا-بهداشتی-و-کاملا-تخصصی-تولید-شده،بطوریکه-بیشترین-ماده-موثره-گیاه-در-عرق-موجود-می-باشد-strongspanpp-style"text-align-center"nbspimg-src"filesuploadعرق-بوقناق-jpg"-alt""-width"265"-height"190"-ppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongخواص-درمانی-گیاه-بوقناق-در-ریشه-و-میوه-آن-می-باشد-و-در-طبnbspسنتی-از-گیاه-بوقناق-به-عنوان-یک-گیاه-دارویی-استفاده-میشود-strongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongخواص-عرق-بوقناق-پاد-شیرازstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongnbsp-nbsp-nbspspan-style"color-000000"کاهش-قند-خون-و-درمان-دیابتspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspتصفیه-خونspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspپاکسازی-کبدspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspدرمان-کم-خونیspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspکاهش-استرس-و-اضطرابspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"img-src"filesuploadxxxفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-عرق-بوقناق-پاد-شیراز-به-دلیل-تصفیه-خون-و-پاک-سازی-کبد-پوست-شما-را-شفاف-تر-میکند-spanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"img-src"filesuploadxxxفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-عرق-بوقناق-به-دلیل-اثر-بر-کاهش-استرس-و-اضطراب-و-پاک-سازی-کبد،جوش-صورت-را-از-بین-میبرد-spanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"img-src"filesuploadxxx1024px-Red_check-svg-png"-alt""-width"20"-height"20"-افزایش-میل-جنسی-با-کاهش-قند-خون-در-افراد-مبتلا-به-دیابتspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-href"httpwww-salamat-kala-comContentb"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanphr-pnbspppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-16px"strongعرق-بوقناق-پاد-شیرازstrongspanspanp

  عرق بوقناق پاد شیراز

  عرق بوقناق پاد شیراز در شرایط کاملا بهداشتی و کاملا تخصصی تولید شده،بطوریکه بیشترین ماده موثره گیاه در عرق موجود می باشد. خواص درمانی گیاه بوقناق در ریشه و میوه آن می باشد و در طب سنتی از گیاه بوقناق به عنوان یک گیاه دارویی استفاده میشود.خواص عرق بوقناق پاد شیراز:     کاهش ق...

  9,000 تومان
 • pemstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"این-محصول-تولید-شده-از-بهترین-گیاه-برای-جلوگیری-از-سرفه-می-باشد-spanstrongemppemstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"برطرف-کننده-سرفه-های-طولانی-مدت-می-باشد-spanstrongemp

  عرق زوفا پاد شیراز

  این محصول تولید شده از بهترین گیاه برای جلوگیری از سرفه می باشد.برطرف کننده سرفه های طولانی مدت می باشد.

  12,000 تومان
 • pemstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"میوه-های-قرمز-رنگ-از-جمله-زرشک,انار-و-آلبالو-بدلیل-آنتی-اکسیدان-بالا-ضد-سرطان-هستند-spanstrongemppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-باعث-از-بین-بردن-چربی-کبد-می-شود-emstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemروزی-دو-استکان-span-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-مصرف-کنید-emstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemشما-می-توانیدspan-style"color-800000"-آب-زرشک-خالص-125span-را-با-زنجبیل-مصرف-کنید-زیرا-زنجبیل-سردی-آب-زرشک-را-از-بین-میبرد-emstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-از-بین-برنده-چربی-خونemstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-از-بین-برنده-چربی-کبدemstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125spannbspهضم-کننده-غذا-و-چربی-سوزemstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-پایین-آورنده-قندخونemstrongspanspanppnbspp

  آب زرشک خالص 125

  میوه های قرمز رنگ از جمله زرشک,انار و آلبالو بدلیل آنتی اکسیدان بالا ضد سرطان هستند.آب زرشک خالص 125 باعث از بین بردن چربی کبد می شود.روزی دو استکان آب زرشک خالص 125 مصرف کنید.شما می توانید آب زرشک خالص 125 را با زنجبیل مصرف کنید زیرا زنجبیل سردی آب زرشک را از بین میبرد.آب زرشک خالص 125 از بین برنده...

  22,000 تومان
 • pspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"emstrongاین-گیاه-استثنائی-بالاترین-کلسیم-را-در-بین-گیاهان-داردstrongemspanp

  عرق پونه پاد شیراز

  این گیاه استثنائی بالاترین کلسیم را در بین گیاهان دارد

  9,000 تومان
 • pspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"emstrongتولید-شده-از-بهترین-زعفران-قایناتstrongemspanp

  شربت زعفران 125

  تولید شده از بهترین زعفران قاینات

  22,000 تومان
 • pspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"emstrongتولید-شده-از-بهترین-انار-کاشمرstrongemspanppspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"emstrongطعمی-ملسstrongemspanp

  شربت انار 125

  تولید شده از بهترین انار کاشمرطعمی ملس

  22,000 تومان
 • pspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"یک-پیمانه-شربت-با-پنج-پیمانه-آب-ترکیب-شودspanstrongspanp

  شربت انجیر پاد شیراز

  یک پیمانه شربت با پنج پیمانه آب ترکیب شود

  18,000 تومان

لیست مقایسه

لیست مقایسه

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید