لیست جدیدترین محصولات • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-333300"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-آرسکا-درمان-کننده-ی-بیماری-های-کبدیspanstrongspanpp-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-333300"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111کپسول-کبد-آرسکا-گیاهی-jpg"-alt"کپسول-کبد-آرسکا"-width"128"-height"128"-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-800000"strongخواص-کپسول-کبد-آرسکاstrongspanppspan-style"font-size-10pt-color-000000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongکپسول-گیاهی-تقویت-کننده-کبد-در-بیمارانی-که-دارایstrongspanppspan-style"font-size-10pt-color-000000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strong-کبد-چرب،نامنظمی-آنزیم-کبد،همانژیوم-کبدی،گرگرفتگی،strongspanppspan-style"font-size-10pt-color-000000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongخارش،اگزما،کهیر-و-جوش-صورت-می-باشند-مفید-و-مؤثر-است-strongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-800000"strongترکیبات-کپسول-کبد-آرسکاstrongspanppspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-000000"strongبرگ-کاسنی،گل-شاهترهstrongspanppspan-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"میزان-مصرف-کپسول-کبد-آرسکاspanstrongspanppspan-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"2-عدد-بعد-از-صبحانه،2-عدد-بعد-از-نهار،2-عدد-بعد-از-شامspanstrongspanppspan-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"موارد-منع-مصرفspanstrongspanppspan-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"منع-مصرف-خاصی-در-استفاده-از-span-style"color-000000"کپسول-تقویت-کننده-کبد-آرسکا-spanگزارش-نشده-است-spanstrongspanppspan-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"مکانیسم-اثر-کپسول-کبد-آرسکاspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"span-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"مکانیسم-اثر-span-style"color-000000"کپسول-تقویت-کننده-کبد-spanبصورت-تدریجی-می-باشد،لذا-طول-درمان-خود-را-تاnbspspanstrongspanspan-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"درمان-قطعی-ادامه-دهید-spanstrongspanspanpp-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadxxxفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"font-size-10pt"هر-جعبه-span-style"color-800000"کپسول-گیاهی-کبد-آرسکاspan-شامل-span-style"background-color-ffff99"60-spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"span-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbsp-عدد-spanstrongspanspan-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-می-باشد-spanstrongspanspanppnbspphr-pnbspppimg-src"filesuploadxxxaaaaaa-(1)-jpg"-alt""-width"69"-height"69"-nbspspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-غضروف-ساز-آراپیس-(span-style"color-800080"a-style"color-800080"-href"httpwww-salamat-kala-comproducts1124DAA9D9BED8B3D988D984-D985D981D8A7D8B5D984-D8A2D8B1D8B3DAA9D8A7"کلیک-کنیدaspan)spanstrongspanp

  کپسول کبد آرسکا

  کپسول آرسکا درمان کننده ی بیماری های کبدیخواص کپسول کبد آرسکا:کپسول گیاهی تقویت کننده کبد در بیمارانی که دارای کبد چرب،نامنظمی آنزیم کبد،همانژیوم کبدی،گرگرفتگی،خارش،اگزما،کهیر و جوش صورت می باشند مفید و مؤثر است.ترکیبات کپسول کبد آرسکا:برگ کاسنی،گل شاهترهمیزان مصرف کپسول کبد آرسکا:2 عدد بعد از صبحان...

  25,000 تومان
 • div-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-center"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-16px"strongspan-style"font-size-12pt"کپسول-مفاصل-آراپیس،غضروف-سازspannbspimg-style"display-block-margin-left-auto-margin-right-auto"-src"filesuploadxxxسلامت-کالا-png"-alt""-width"126"-height"115"-strongspanspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-center"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"strongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"بیش-از-90-از-مشتریان-عزیز-ما-با-مصرفspan-style"color-800000"-کپسول-غضروف-ساز-آراپیسspan-درمان-شده-اند-spanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"جهت-اطلاع-از-عملکرد-span-style"color-ff0000"span-style"color-800000"کپسول-مفاصل-آراپیسspannbspspanویدئو-زیر-را-مشاهده-کنید-spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"iframe-style"display-block-margin-left-auto-margin-right-auto"-src"httpswww-aparat-comvideovideoembedvideohashG8dtkvtframe"-width"300"-height"170"-allowfullscreen"allowfullscreen"iframedivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-غضروف-ساز-گیاهی-آراپیسspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"درمان-تنگی-کانال-نخاعspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"div-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ضد-درد-زانوspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ضد-دیسک-کمرspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"آرتروز-گردنspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"غضروف-سازی-بعد-از-آسیب-دیدگیspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"درد-سیاتیک-و-ورم-مفاصلnbspspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کمک-به-درمان-بیماری-های-مفاصلspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"color-800000-font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongترکیبات-کپسول-مفاصل-آراپیسstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-10pt"پونه,فلفل-سیاه,زیره,سورنجان-و-شکر-طبرزدspannbspspanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"strongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-000000"img-src"filesuploadxxxdownload-(1)-png"-alt"کپسول-مفاصل-آراپیس"-width"10"-height"10"-خواص-شکر-طبرزد-موجود-در-کپسول-آراپیس(a-style"color-800080"-title"کپسول-مفاصل-اراپیس"-href"httpwww-salamat-kala-comContentsu"کلیکa)spanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"color-800000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-12pt"strongمیزان-مصرف-کپسول-آراپیسstrongspanbr-span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"یک-عدد-بعد-صبحانه-و-بعد-از-شامspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"(برای-جواب-دهی-بهتر-می-توانید-یک-عدد-span-style"color-000000"کپسول-مفاصل-آراپیسspannbspبعد-از-نهار-نیز-میل-نمایید)spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-بسته-به-میزان-بیماری،می-توانید-بینspan-style"background-color-ffff99"nbsp4-تا-8nbspspanجعبه-ازspan-style"color-800000"nbspspanکپسول-مفاصل-آراپیسnbspاستفاده-کنید-spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-center"img-src"filesuploadxxxکپسول-مفاصل-آراپیس-غضروف-ساز-jpg"-alt"کپسول-غضروف-ساز-گیاهی"-width"254"-height"169"-divdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-center"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongimg-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-چنانچه-با-مصرف-span-style"color-800000"کپسول-غضروف-ساز-آراپیسspan-احساس-بهبود-کردید،مصرف-span-style"color-800000"کپسول-مفاصلspan-span-style"color-800000"آراپیسspan-را-قطع-نکنید-و-دوره-مصرف-span-style"color-800000"کپسول-آراپیسspan-را-کامل-کنید-تا-غضروف-سازی-بطور-کامل-صورت-گیرد-strongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"emspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongدوره-کامل-مصرف-کپسول-مفاصل-آراپیسspan-style"color-000000-background-color-ffff99"-8-جعبهspan-می-باشد-strongspanemspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongspan-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-000000"کپسول-غضروف-ساز-آراپیسspanspan-در-پایان-دوره-مصرف-شما-را-شگفت-زده-میکند-strongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongimg-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-لطفا-در-ابتدا-به-منع-مصرف-span-style"color-000000"کپسول-مفاصل-آراپیس-spanتوجه-کنید-strongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"موارد-منع-مصرف-کپسول-مفاصل-آراپیسspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"color-800000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbsp-nbspspan-style"color-000000"افراد-دارای-فشار-خون-13-و-بالاتر-از-13spanspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"color-800000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspافراد-با-سابقه-تشنجspanspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"color-800000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspافراد-با-مشکلات-روده-ایspanspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"color-800000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspافرادی-که-زخم-معده-دارندspanspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"span-style"color-800000"span-style"color-000000"img-src"filesuploadxxxdownload-(1)-png"-alt"کپسول-غضروف-ساز-"-width"10"-height"10"-کنترل-فشار-خون-با-دمنوش-گیاهی-کاملا-موثرspan-style"color-0000ff"span-style"color-000000"(spanspanspanspanspanspan-style"font-size-10pt"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"span-style"color-000000"span-style"color-0000ff"span-style"color-800080"a-style"color-800080"-href"httpwww-salamat-kala-comContentd"کلیکaspanspanspanspanspanspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"span-style"color-000000"span-style"color-0000ff"span-style"color-000000")spanspanspanspanspanspanstrongnbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"img-src"filesuploadxxxفروشگاه-خضری-jpg"-alt"کپسول-غضروف-ساز-آراپیس"-width"20"-height"20"-nbspstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-مفاصل-و-غضروف-ساز-آراپیس-به-دلیل-مواد-مؤثره-موجود-در-آن-قند-و-چربی-خون-را-پایین-می-آورد-spanstrongdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"color-800000"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"تشخیص-اصل-بودن-کپسول-مفاصل-آراپیسspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-غضروف-ساز-آراپیس-دارای-هولوگرام-اصالت-می-باشد-spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"زمانی-که-هولوگرام-اصالت-کپسول-مفاصل-آراپیس-را-باز-کنید-بایدnbsp-زیر-آن-عبارت-باطل-شد-را-مشاهده-کنید-spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111202525-jpg"-alt"کپسول-مفاصل-آراپیس"-width"112"-height"105"-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbspimg-src"filesupload1111120کپسول-مفاصل-آراپیس-jpg"-alt"کپسول-مفاصل-آراپیس"-width"125"-height"125"--nbspspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"آیا-کپسول-مفاصل-آراپیس-تمام-بیماری-های-مفاصل-را-درمان-می-کند؟spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-غضروف-ساز-آراپیس-صد-در-صد-گیاهی-با-قدرت-بسیار-بالا-می-باشد-کپسول-مفاصل-آراپیس-به-دلیلnbsp-دارا-بودن-مواد-مؤثره-،-بیماری-های-مفاصل-از-جمله-ورم-مفاصل،درد-زانو،دیسک-کمر،آرتروز-گردن،درد-سیاتیک-و-----را-درمان-می-کند-spanstrongspanbr-span-style"font-size-14pt"strongspan-style"color-ff0000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"توجه-توجهspanstrongspanbr-span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"زیاد-شدن-درد-در-ده-روز-اول-استفاده-از-span-style"color-800000"کپسول-گیاهی-آراپیسspannbspکاملا-طبیعی-می-باشد-spanstrongspanbr-span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-مکانیسم-عمل-span-style"color-800000"span-style"color-000000"کپسول-مفاصل-آراپیسspannbspspanبه-صورت-تدریجی-بوده،لذا-طول-درمان-خود-را-تا-درمان-قطعی-ادامه-دهید-spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-ورزشکارانی-که-از-درد-و-ورم-مفاصل-خود-رنج-می-برند-می-توانند-ازnbspspan-style"color-000000"مفاصل-آراپیس-spanاستفاده-کنند-spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"-style"text-align-justify"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"hr-divpspan-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspspanstrongspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"بیماریspanstrongstrongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspدیسک-کمر-و-درمان-با-کپسول-آراپیس-(span-style"color-800080"a-style"color-800080"-title"کپسول-مفاصل-آراپیس"-href"httpwww-salamat-kala-comContentdi"کلیکaspan)spanstrongspanspanppspan-style"font-size-12pt"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt"کپسول-غضروف-ساز-آراپیس"-width"10"-height"10"-nbspغضروف-سازی-با-کپسول-مفاصل-آراپیس(span-style"color-800080"a-style"color-800080"-title"کپسول-مفاصل-آراپیس"-href"httpwww-salamat-kala-comContentarapeis"کلیکaspan)spanstrongspanspanppnbspphr-pnbspppnbspimg-src"filesupload11111کپسول-کبد-آرسکا120-jpg"-alt""-width"56"-height"56"-nbspspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongکپسول-گیاهی-کبد-آرسکا(span-style"color-993366"a-style"color-993366"-href"httpwww-salamat-kala-comproducts2138DAA9D9BED8B3D988D984-DAA9D8A8D8AF-D8A2D8B1D8B3DAA9D8A7-"کلیک-کنیدaspan)strongspanspanpdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-12pt"nbspspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"strongimg-src"filesupload1111120190919_233508-(Copy)-(Copy)-jpg"-alt""-width"57"-height"57"-strongspanspanspannbspspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"روغن-ضد-درد-شترمرغ(span-style"color-993366"a-style"color-993366"-href"httpwww-salamat-kala-comgroup94D8AAD8B3DAA9DB8CD986-D8AFD987D986D8AFD987-D988-D8B6D8AF-D8AFD8B1D8AFpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کلیک-کنیدaspan)spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffffff-color-ff0000"img-src"filesupload11111ضد-چروک-(Copy)-jpg"-alt""-width"57"-height"57"-nbspspanspanstrongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongروغن-ضدچروک-شترمرغ(a-href"httpwww-salamat-kala-comproducts2133DAA9D8B1D985-D8B6D8AF-DA86D8B1D988DAA9-D988-D8B3D981D8AA-DAA9D986D986D8AFD987--D8B2D8A7D988D8B1-"span-style"color-993366"کلیک-کنیدspana)strongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffffff-color-ff0000"nbspimg-src"filesupload1111120190919_234235-(Copy)-(Copy)-(Copy)-jpg"-alt""-width"58"-height"58"-nbspspanspanstrongspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"روغن-ضدلک-شترمرغ(span-style"color-993366"a-style"color-993366"-href"httpwww-salamat-kala-comproducts2132DAA9D8B1D985-D8B1D988D8B4D986--DAA9D986D986D8AFD987-D988-D984D8A7DB8CD987-D8A8D8B1D8AFD8A7D8B1--D8B2D8A7D988D8B1-"کلیک-کنیدaspan)spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspimg-src"filesupload1111120190919_234850-(Copy)-(Copy)-(Copy)-jpg"-alt""-width"58"-height"58"-nbspspanstrongspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"روغن-ضدجوش-شترمرغ(a-href"httpwww-salamat-kala-comproducts2131DAA9D8B1D985-D8B6D8AF-D8A2DAA9D986D987-D988-D8ACD988D8B4--D8B2D8A7D988D8B1-"span-style"color-993366"کلیک-کنیدspana)spanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbsphr-divdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-8pt"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"کپسول-مفاصل-آراپیسکپسول-غضروف-ساز-آراپیسکپسول-گیاهی-آراپیسکپسول-آراپپسآراپیسغضروف-ساز-آراپیسکپسول-آراپیسکپسول-مفاصل-آراپیس-غضروف-ساز-گیاهیکپسول-گیاهی-آراپیسکپسول-آراپیس-غضروف-ساز-گیاهیکپسول-آراپیس-تسکین-درد-مفاصلکپسول-آراپیس-مفید-برای-تنگی-نخاعکپسول-غضروف-سازکپسول-آراپیسکپسول-غضروف-ساز-آراپیسspanspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"hr-divdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongقیمتstrongspanspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongspan-style"color-993366-font-size-12pt"span-style"font-size-10pt"nbspکپسول-غضروف-ساز-آراپیسspannbspspanstrongspanspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongstrongspanspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-10pt"strongnbsp40000-تومانstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ارسال-به-تمام-نقاط-کشورspanstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"سایت-شرکت--span-style"text-decoration-underline"span-style"color-800080-text-decoration-underline"a-style"color-800080-text-decoration-underline"-href"httpwww-armanfood-ir"www-armanfood-iraspanspanspanstrongspandivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"strongstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspspanstrongstrongdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdiv-class"h_iframe-aparat_embed_frame"nbspdivdivdiv

  کپسول مفاصل آراپیس

  کپسول مفاصل آراپیس،غضروف ساز  بیش از 90% از مشتریان عزیز ما با مصرف کپسول غضروف ساز آراپیس درمان شده اند.جهت اطلاع از عملکرد کپسول مفاصل آراپیس ویدئو زیر را مشاهده کنید.  کپسول غضروف ساز گیاهی آراپیس:درمان تنگی کانال نخاعضد درد زانوضد دیسک کمرآرتروز گردنغضروف سازی بعد از آسی...

  40,000 تومان
 • pspan-style"color-000000-background-color-ffcc99"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شترمرغspan-دارای-جذب-سریع-می-باشد-و-باعث-سهولت-در-حرکت-مفاصل-می-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغنnbspضد-درد(Anti-Pain)nbspزاورspan-تشکیل-شده-از-span-style"color-800000"روغن-شتر-مرغspan-وnbspعصاره-گیاهان-معطر،جهت-ماساژ-حرفه-ای-مناسب-می-باشد-این-روغن-اثر-لغزشی-خوبی-دارد-و-همه-ی-مواد-فعال-را-عمیقا-به-پوست-رسوخ-می-دهد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-000000"کرم-ضد-درد-زاور-تشکیل-شده-از-روغن-شتر-مرغnbspspanبطور-قابل-توجهی-جهت-تسکین-دردهای-موضعی-و-مزمن-ناشی-از-روماتیسم،آرتروز،درد-کمر،ورم-مفاصل-،درد-استخوان،کشش-ماهیچه-و-بیماری-های-پوستی-عمل-می-کند-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-800000"span-style"color-000000"روغن-شتر-مرغspan-span-style"color-000000"به-دلیل-داشتن-دوام-طولانی-مدت-روی-پوست،spanspanناحیه-ماساژ-شده-را-حرارت-می-دهد،که-به-آرامش-ماهیچه-های-سفت-کمک-می-کند-و-همچنین-جهت-ماساژ-موضعی-در-بخش-های-دردناک-بدن-مناسب-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-000000"روغن-ضد-درد-شتر-مرغspan-برای-ماهیچه-ها،تاندون-ها-و-بندهای-انگشتان،بعد-از-آسیب-مثلا-کشیدگی،کوفتگی-و-یا-ضربه-استفاده-میشود-spanstrongspanpp-style"text-align-center"img-src"filesupload11111ضددرد-شترمرغ12-jpg"-alt""-width"233"-height"233"-pp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شتر-مرغspan-دارای-اسید-اولئیک-و-اسید-لینولنیک-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-اولئیکspan-در-مفاصلی-که-نزدیک-به-سطح-پوست-هستند-مثل-آرنج-ها،دست-ها،پاها-و-زانو-ها-می-تواند-موجب-تسکین-درد-و-تورم-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-لینولنیکspan-تسکین-درد-ملایم-را-در-اتصالات-ماهیچه-ها-میسر-می-سازد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-پس-از-مصرف-span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شتر-مرغspan-اکسیژن-افزایش-یافته-و-باعث-ارتقا-رشد-و-تولید-سلول-های-زنده-می-شود-که-این-عامل-برای-بافت-هایی-که-شامل-مفاصل-نیز-می-شوند-مفید-است-spanstrongspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadکرم-ضد-درد-زاور-روغن-jpg"-alt""-width"285"-height"177"-spanstrongpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"امگا-3-،-6-و-9spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ویتامین-A-و-Enbspspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"اسید-های-غیر-اشباع-مفیدspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طریقه-مصرف-روغن-ضد-درد-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"سه-بار-در-روز-و-هر-نوبت-به-مدت-سه-دقیقه-روی-ناحیه-ی-درد-به-خوبی-مالش-دهید-انجام-این-کار-با-گرم-نگه-داشتن-موضع-درد-نتایج-بهتری-در-پی-دارد-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طول-دوره-درمان-60-روز-می-باشد-spanstrongspanppspan-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspترکیبات-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentshm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspویژگی-و-کاربرد-موضعی-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentvm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspنکات-مهم-در-تهیه-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentrm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"span-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspتاریخچه-و-خواص-روغن-شتر-مرغnbspspanstrongspanspan-style"color-0000ff"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentsh"کلیک-کنیدa)spanstrongspanspanpp-style"text-align-justify"span-style"color-0000ff-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspسایر-محصولات-تولیده-شده-از-روغن-شتر-مرغspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"کرم-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comgroup1107D8A2D8B1D8A7DB8CD8B4DB8C-D988-D8AFD8B1D985D8A7D986DB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کلیکa)spanspanspanstrongspanp

  روغن ضد درد شترمرغ( ...

  روغن ضد درد شترمرغ دارای جذب سریع می باشد و باعث سهولت در حرکت مفاصل می شود.روغن ضد درد(Anti Pain) زاور تشکیل شده از روغن شتر مرغ و عصاره گیاهان معطر،جهت ماساژ حرفه ای مناسب می باشد.این روغن اثر لغزشی خوبی دارد و همه ی مواد فعال را عمیقا به پوست رسوخ می دهد.کرم ضد درد زاور تشکیل شده ا...

  28,000 تومان
 • p-style"text-align-justify"span-style"background-color-ffcc99-color-000000"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شترمرغspan-دارای-جذب-سریع-می-باشد-و-باعث-سهولت-در-حرکت-مفاصل-می-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"اسپریnbspضد-درد(Anti-Pain)-زاورspan-تشکیل-شده-از-روغن-شتر-مرغ-و-عصاره-گیاهان-معطر،جهت-ماساژ-حرفه-ای-مناسب-می-باشد-این-روغن-اثر-لغزشی-خوبی-دارد-و-همه-ی-مواد-فعال-را-عمیقا-به-پوست-رسوخ-می-دهد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-spanاسپریnbspضد-درد-زاور-تشکیل-شده-از-روغن-شتر-مرغ-بطور-قابل-توجهی-جهت-تسکین-دردهای-موضعی-و-مزمن-ناشی-از-روماتیسم،آرتروز،درد-کمر،ورم-مفاصل-،درد-استخوان،کشش-ماهیچه-و-بیماری-های-پوستی-عمل-می-کند-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-spanروغن-شتر-مرغ-به-دلیل-داشتن-دوام-طولانی-مدت-روی-پوست،ناحیه-ماساژ-شده-را-حرارت-می-دهد،که-به-آرامش-ماهیچه-های-سفت-کمک-می-کند-و-همچنین-جهت-ماساژ-موضعی-در-بخش-های-دردناک-بدن-مناسب-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-spanروغن-ضد-درد-شتر-مرغ-برای-ماهیچه-ها،تاندون-ها-و-بندهای-انگشتان،بعد-از-آسیب-مثلا-کشیدگی،کوفتگی-و-یا-ضربه-استفاده-میشود-spanstrongspanpp-style"text-align-center"img-src"filesupload11111ضددرد-شترمرغ-jpg"-alt""-width"271"-height"143"-pp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-روغن-شتر-مرغspan-دارای-اسید-اولئیک-و-اسید-لینولنیک-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-اولئیکspan-در-مفاصلی-که-نزدیک-به-سطح-پوست-هستند-مثل-آرنج-ها،دست-ها،پاها-و-زانو-ها-می-تواند-موجب-تسکین-درد-و-تورم-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-لینولنیکspan-تسکین-درد-ملایم-را-در-اتصالات-ماهیچه-ها-میسر-می-سازد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-پس-از-مصرف-span-style"color-800000"روغن-ضد-درد-شتر-مرغspan-اکسیژن-افزایش-یافته-و-باعث-ارتقا-رشد-و-تولید-سلول-های-زنده-می-شود-که-این-عامل-برای-بافت-هایی-که-شامل-مفاصل-نیز-می-شوند-مفید-است-spanstrongspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspimg-src"filesuploadکرم-ضد-درد-زاور-روغن-jpg"-alt""-width"285"-height"177"-spanstrongppspan-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"امگا-3-،-6-و-9spanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ویتامین-A-و-Espanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"اسید-های-غیر-اشباع-مفیدspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طریقه-مصرف-اسپری-ضد-درد-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"سه-بار-در-روز-و-هر-نوبت-به-مدت-سه-دقیقه-روی-ناحیه-ی-درد-به-خوبی-مالش-دهید-انجام-این-کار-با-گرم-نگه-داشتن-موضع-درد-نتایج-بهتری-در-پی-دارد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طول-دوره-درمان-60-روز-می-باشد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspترکیبات-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"-اسپری-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentshm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspویژگی-و-کاربرد-موضعی-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"اسپری-ضد--درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentvm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspنکات-مهم-در-تهیه-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"اسپری-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentrm"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspتاریخچه-و-خواص-روغن-شتر-مرغ-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"اسپری-ضد-درد-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentsh"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt""-width"10"-height"10"-nbspسایر-محصولات-تولیده-شده-از-روغن-شتر-مرغspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-href"httpwww-salamat-kala-comgroup1107D8A2D8B1D8A7DB8CD8B4DB8C-D988-D8AFD8B1D985D8A7D986DB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کلیکa)spanspanstrongspanp

  اسپری ضد درد شترمرغ(...

  روغن ضد درد شترمرغ دارای جذب سریع می باشد و باعث سهولت در حرکت مفاصل می شود.اسپری ضد درد(Anti Pain) زاور تشکیل شده از روغن شتر مرغ و عصاره گیاهان معطر،جهت ماساژ حرفه ای مناسب می باشد.این روغن اثر لغزشی خوبی دارد و همه ی مواد فعال را عمیقا به پوست رسوخ می دهد.اسپری ضد درد زاور تشکیل شده از ...

  25,000 تومان
 • p-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"کرم-ضد-چروک-و-سفت-کننده-(Anti-Wrinkle)زاورspan-از-روغن-شتر-مرغ-و-عصاره-گیاهان-معطر-تشکیل-شده-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-spanروغن-شترمرغ-دارای-اسیدهای-چرب-ضروری-شاملnbspspan-style"background-color-ffff99"امگا3,6,9nbspspanمی-باشد-چربی-روغن-شترمرغ-شبیه-چربی-است-که-بطور-طبیعی-در-بدن-تولید-میشود-و-باعث-تامین-رطوبت-و-محافظت-از-سطح-و-همچنین-لایه-ی-میانی-بافت-ها-می-شود-و-با-تولید-سلول-های-جدید،رنگ-چهره-تان-را-تازه-تر-و-جوان-تر-نمایان-می-کند-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"background-color-ffff99"اسید-لینولنیکspan-موجود-در-روغن-شترمرغ-علاوه-بر-محافظت-و-ضد-التهاب-بودن-باعث-اکسیژن-رسانی-به-سلول-های-پوست-می-شود-و-پوست-را-مرطوب-نگه-می-دارد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغن-شترمرغspan-قوی-ترین-برطرف-کننده-ی-ترک-های-بعد-از-زایمان-و-ترک-های-ناشی-از-چاغی-و-لاغری-است-spanstrongspanpp-style"text-align-center"img-src"filesupload11111ضدچروک-شترمرغ-jpg"-alt""-width"239"-height"239"-pp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"خواص-کرم-ضدچروک-زاور-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspnbspspan-style"color-000000"جلوگیری-و-درمان-ترک-های-پوستی-ناشی-از-بارداریnbspspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbspجلوگیری-و-درمان-ترک-پوستی-ناشی-از-تغییر-وزنspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspافزایش-استحکام-پوستnbspspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspپیشگیری-و-درمان-چین-و-چروکspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-000000"کرم-ضد-چروک-و-سفت-کننده-زاورspanspan-فاقد-رنگ-،-نگهدارنده-و-مواد-آلرژی-زا-می-باشد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-000000"استفاده-از-کرم-ضد-چروک-زاورspanspan-آسان-و-جذب-آن-سریع-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"span-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspامگا-3-و-6-وspanstrongspanspan-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"-9spanstrongspanspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspویتامین-E-و-Aspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspاسید-های-غیر-اشباع-مفیدspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طریقه-مصرف-کرم-ضد-چروک-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"در-محل-مورد-نظر-هرشب-بعد-از-شستشو-به-مدت-2-دقیقه-ماساژ-داده-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-ff0000-font-size-12pt"توجه-spanspan-style"font-size-10pt"-صبح-ها-حتما-ضدآفتاب-استفاده-شود-spanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt-color-000000-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طول-درمان-8-الی-12-هفته-می-باشد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-10pt"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt"روغن-شترمرغ"-width"10"-height"10"-nbspکارایی-span-style"color-800000"روغن-شتر-مرغspan-در-کاهش-چین-و-چروکspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"ضد-چروک-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentk"کلیکa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-10pt"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt"روغن-شترمرغ"-width"10"-height"10"-nbspنقش-اسید-های-چرب-در-کاهش-چین-و-چروکspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"کرم-ضدچروک-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentn"کلیکa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-right"nbspp

  روغن ضد چروک و سفت ...

  کرم ضد چروک و سفت کننده (Anti Wrinkle)زاور از روغن شتر مرغ و عصاره گیاهان معطر تشکیل شده است.روغن شترمرغ دارای اسیدهای چرب ضروری شامل امگا3,6,9 می باشد.چربی روغن شترمرغ شبیه چربی است که بطور طبیعی در بدن تولید میشود و باعث تامین رطوبت و محافظت از سطح و همچنین لایه ی میانی بافت ها می شود و ...

  39,500 تومان
 • p-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"کرم-ضد-جوش(Anti-Acne)-زاورspan-از-روغن-شتر-مرغ-و-عصاره-گیاهان-معطر-تشکیل-شده-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-آکنه-به-طور-کلی-توسط-افزایش-چربی،چرک(خاک)و-ناخالصی(آلودگی)ها-در-منافذ-پوست-با-عفونت،ملتهب-و-متورم-می-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"این-ذره-ملتهب-و-متورم-از-پوست،سپس-شروع-به-شکل-گیری-می-کند-که-ما-آن-را-جای-جوش،آکنه-می-نامیم-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"درمان-های-آکنهspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"بنزوئیل-پراکسید--سالیسیلیک-اسیدnbsp--آنتی-بیوتیک-ها--هورمون-ها--روش-طبیعیspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"بهترین-و-قطعی-ترین-انتخاب-برای-جستجوی-یک-محصول-این-است-که-طبیعی-بوده-و-بدون-مواد-شیمیایی-باشد-که-پوستتان-آسیب-نبیند-ما-راه-حل-را-داریم----span-style"color-ff0000"روغن-شترمرغ-خالصspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-000000"روغن-شترمرغ-spanبه-طور-چشمگیری-قرمزی-و-تورم-آکنه-و-جوش-را-کاهش-می-دهد،در-صوری-که-از-اثر-باقی-ماندن-جای-آکنه-نیز-جلوگیری-میکند-spanstrongspanstrongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspspanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111ضدجوش-شترمرغ-jpg"-alt""-width"226"-height"226"-br-spanstrongpp-style"text-align-justify"span-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"آیا-روغن-شتر-مرغ-را-برای-آکنه-امتحان-کرده-اید؟spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-آکنه-تقریبا-90-درصد-نوجوانان-را-در-چندین-مرحله-و-تعداد-زیادی-از-افراد-را-تا-بالای-سن-50-سالگی-تحت-تاثیر-قرار-می-دهد-و-باعث-رنجش-آنان-می-شود-بنابراین-یکی-از-رایج-ترین-وضعیت-درمان(داروئی)-در-جهان-span-style"color-800000"روغن-شترمرغspan-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-span-style"color-000000"روغن-شتر-مرغ-spanیک-آمولسیفات-خوب-استnbsp-که-پوست-را-خیلی-چرب-نمی-کند-همین-عامل-باعث-جلوگیری-از-بروز-جوش-در-سطح-پوست-می-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-زنان-ممکن-است-آکنه-را-در-هر-دوره-قاعدگی-داشته-باشند-و-مصرفnbspspan-style"color-800000"span-style"color-000000"روغن-شترمرغspannbspspanروزی-3-بار-باعث-کاهش-آکنه-می-شود-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"خواص-کرم-ضد-آکنه-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-پیشگیری-از-ایجاد-جوش-های-جدیدspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"span-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-از-بین-بردن-جای-جوش-باnbspspanstrongspanspan-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"خاصیت-آنتیspanstrongspanspan-style"color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbspباکتریال-قویspanstrongspanspanpp-style"text-align-right"span-style"color-800000-font-size-12pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-امگا-3-و-6-و-9spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-ویتامین-E-و-Aspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-اسیدهای-غیر-اشباع-مفیدspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"color-800000-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-font-size-12pt"strongطریقه-مصرف-کرم-ضد-آکنه-زاورstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"شب-ها-موقع-خوابیدن-با-صابون-غیر-محرک-شستشو-داده،سپس-روغن-را-به-مدت-یک-دقیقه-روی-پوست-ماساژ-دهید-spanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"توجهspanspan-style"font-size-10pt-color-000000"صبح-ها-حتما-از-ضد-آفتاب-استفاده-شود-spanspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt-color-ff0000-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"طول-دوره-درمان-6-الی-10-هفته-می-باشد-spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000-background-color-ffffff"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt"روغن-شتر-مرغ-ضدآکنه"-width"10"-height"10"-nbspچه-چیزی-موجب-آکنه-می-شود-span-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"روغن-شتر-مرغ"-href"httpwww-salamat-kala-comContentaa"کلیکa)spanspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000-background-color-ffffff"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"img-src"filesupload11111download-(1)-png"-alt"روغن-شتر-مرغ-"-width"10"-height"10"-nbspاثر-درمانیnbspروغن-شترمرغnbspبر-آکنهnbspspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-title"کرم-ضدجوش-زاور"-href"httpwww-salamat-kala-comContentr"کلیکa)spanspanspanstrongspanp

  روغن ضد آکنه و جوش ش...

  کرم ضد جوش(Anti Acne) زاور از روغن شتر مرغ و عصاره گیاهان معطر تشکیل شده است.آکنه به طور کلی توسط افزایش چربی،چرک(خاک)و ناخالصی(آلودگی)ها در منافذ پوست با عفونت،ملتهب و متورم می شود.این ذره ملتهب و متورم از پوست،سپس شروع به شکل گیری می کند که ما آن را جای جوش،آکنه می نامیم.درمان های آکنه:بنزوئیل پرا...

  34,900 تومان
 • p-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"کرم-روشن-کننده-و-لایه-بردار-زاور-spanاز-روغن-شترمرغ-و-عصاره-گیاهان-معطر-تشکیل-شده-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-رنگ-پوست-انسان-توسط-ماده-ای-که-ملانین-نامیده-می-شود،تعیین-می-گردد-لکه-های-تیره-تر-در-صورت-یا-هرجای-دیگر-بدن،اشاره-بر-این-دارد-که-ملانین-به-مقدار-اضافی-و-به-طور-ویژه-در-بخش-های-خاص-بدن-وجود-دارد-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-spanروغن-شترمرغ-با-کنترل-مقدار-ملانین-در-بدن-ما-کار-می-کند-و-تولید-ملانین-را-کند-می-کند-و-در-نهایت-از-تیره-شدن-پوست-جلوگیری-میکند-و-باعث-شفافیت،درخشندگی-و-بازیابی-سلول-های-از-بین-رفته-پوست-میشود-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-spanروغن-شتر-مرغ-مشهورترین-روغن-برای-روشن-سازی-و-لایه-برداری-پوست-است-spanstrongstrongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"روغن-شترمرغspan-یک-محصول-روشن-کننده(شفاف-کننده)قابل-استفاده-برای-هر-دو-گروه-زنان-و-مردان،برای-بهبود-ظاهر-بیرونیشان،علاوه-بر-درخشندگی-پوست-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-800000"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-spanروغن-شترمرغ-یک-محصول-شناخته-شده-برای-غلبه-بر-لکه-های-تیره،خال-ها،علائم-پیری،نقاط-جوش-دار،لکه-های-حاصل-از-آفتاب-است-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesuploadفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-علاوه-بر-این-اکثر-محصولات-روشن-کننده-پوست-آکسفولی-آنت-ها(ورقه-کننده-ها)هستند-که-پتانسیلی-برای-تحریک-پوست-اندازی-با-تسهیل-پیشروی-در-تازگی-و-روشن-کنندگی-لایه-پوست-متوسط-را-دارند-spanstrongspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"img-src"filesupload11111روشن-کننده-شترمرغ-jpg"-alt""-width"218"-height"218"-br-spanstrongpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"خواص-کرم-روشن-کننده-و-لایه-بردار-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspspan-style"color-000000"روشن-کننده-و-شفاف-کننده-در-کوتاه-ترین-زمان-ممکنspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-بازسازی-و-ترمیم-پوستspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-کاهش-تولید-ملانین-با-استفاده-از-مهار-آزیم-تیروزینازspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-به-دلیل-داشتن-ویتامین-E-و-Aspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"ماده-موثرهspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"nbsp-nbspspan-style"color-000000"امگا-3-و-6-و-9spanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-ویتامین-E-و-Aspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"color-000000"nbsp-nbsp-اسیدهای-غیر-اشباع-مفیدspanspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طریقه-مصرف-کرم-روشن-کننده-زاورspanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-10pt-color-000000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"محل-مورد-نظر-را-شب-ها-قبل-از-خواب،ایتدا-با-صابون-غیر-محرک-شستشو-دهید،سپس-کمی-از-روغن-را-استفاده-کنید-spanstrongspanpp-style"text-align-justify"span-style"font-size-14pt-color-ff0000"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-12pt"توجهspanspan-style"font-size-10pt-color-000000"صبح-ها-حتما-از-ضد-آفتاب-استفاده-شود-spanspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt-color-000000-background-color-ffff99"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"طول-دوره-درمان-6-الی-9-ماه-می-باشد-spanstrongspanp

  روغن روشن کننده و ل...

  کرم روشن کننده و لایه بردار زاور از روغن شترمرغ و عصاره گیاهان معطر تشکیل شده است.رنگ پوست انسان توسط ماده ای که ملانین نامیده می شود،تعیین می گردد.لکه های تیره تر در صورت یا هرجای دیگر بدن،اشاره بر این دارد که ملانین به مقدار اضافی و به طور ویژه در بخش های خاص بدن وجود دارد.روغن شترمرغ با کنترل مقد...

  37,600 تومان
 • pspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongعرق-بوقناق-پاد-شیراز-در-شرایط-کاملا-بهداشتی-و-کاملا-تخصصی-تولید-شده،بطوریکه-بیشترین-ماده-موثره-گیاه-در-عرق-موجود-می-باشد-strongspanpp-style"text-align-center"nbspimg-src"filesuploadعرق-بوقناق-jpg"-alt""-width"265"-height"190"-ppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"strongخواص-درمانی-گیاه-بوقناق-در-ریشه-و-میوه-آن-می-باشد-و-در-طبnbspسنتی-از-گیاه-بوقناق-به-عنوان-یک-گیاه-دارویی-استفاده-میشود-strongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongخواص-عرق-بوقناق-پاد-شیرازstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongnbsp-nbsp-nbspspan-style"color-000000"کاهش-قند-خون-و-درمان-دیابتspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspتصفیه-خونspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspپاکسازی-کبدspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspدرمان-کم-خونیspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"nbsp-nbsp-nbspکاهش-استرس-و-اضطرابspanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"img-src"filesuploadxxxفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-عرق-بوقناق-پاد-شیراز-به-دلیل-تصفیه-خون-و-پاک-سازی-کبد-پوست-شما-را-شفاف-تر-میکند-spanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"img-src"filesuploadxxxفروشگاه-خضری-jpg"-alt""-width"20"-height"20"-عرق-بوقناق-به-دلیل-اثر-بر-کاهش-استرس-و-اضطراب-و-پاک-سازی-کبد،جوش-صورت-را-از-بین-میبرد-spanstrongspanppspan-style"font-size-12pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif-color-ff0000"strongspan-style"color-000000"img-src"filesuploadxxx1024px-Red_check-svg-png"-alt""-width"20"-height"20"-افزایش-میل-جنسی-با-کاهش-قند-خون-در-افراد-مبتلا-به-دیابتspan-style"color-0000ff"(a-style"color-0000ff"-href"httpwww-salamat-kala-comContentb"کلیک-کنیدa)spanspanstrongspanphr-pnbspppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-16px"strongعرق-بوقناق-پاد-شیرازstrongspanspanp

  عرق بوقناق پاد شیراز

  عرق بوقناق پاد شیراز در شرایط کاملا بهداشتی و کاملا تخصصی تولید شده،بطوریکه بیشترین ماده موثره گیاه در عرق موجود می باشد. خواص درمانی گیاه بوقناق در ریشه و میوه آن می باشد و در طب سنتی از گیاه بوقناق به عنوان یک گیاه دارویی استفاده میشود.خواص عرق بوقناق پاد شیراز:     کاهش ق...

  9,000 تومان
 • pemstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"این-محصول-تولید-شده-از-بهترین-گیاه-برای-جلوگیری-از-سرفه-می-باشد-spanstrongemppemstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"برطرف-کننده-سرفه-های-طولانی-مدت-می-باشد-spanstrongemp

  عرق زوفا پاد شیراز

  این محصول تولید شده از بهترین گیاه برای جلوگیری از سرفه می باشد.برطرف کننده سرفه های طولانی مدت می باشد.

  12,000 تومان
 • pemstrongspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"میوه-های-قرمز-رنگ-از-جمله-زرشک,انار-و-آلبالو-بدلیل-آنتی-اکسیدان-بالا-ضد-سرطان-هستند-spanstrongemppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-باعث-از-بین-بردن-چربی-کبد-می-شود-emstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemروزی-دو-استکان-span-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-مصرف-کنید-emstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemشما-می-توانیدspan-style"color-800000"-آب-زرشک-خالص-125span-را-با-زنجبیل-مصرف-کنید-زیرا-زنجبیل-سردی-آب-زرشک-را-از-بین-میبرد-emstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-از-بین-برنده-چربی-خونemstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-از-بین-برنده-چربی-کبدemstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125spannbspهضم-کننده-غذا-و-چربی-سوزemstrongspanspanppspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"span-style"font-size-13-3333px"strongemspan-style"color-800000"آب-زرشک-خالص-125span-پایین-آورنده-قندخونemstrongspanspanppnbspp

  آب زرشک خالص 125

  میوه های قرمز رنگ از جمله زرشک,انار و آلبالو بدلیل آنتی اکسیدان بالا ضد سرطان هستند.آب زرشک خالص 125 باعث از بین بردن چربی کبد می شود.روزی دو استکان آب زرشک خالص 125 مصرف کنید.شما می توانید آب زرشک خالص 125 را با زنجبیل مصرف کنید زیرا زنجبیل سردی آب زرشک را از بین میبرد.آب زرشک خالص 125 از بین برنده...

  22,000 تومان
 • pspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"emstrongاین-گیاه-استثنائی-بالاترین-کلسیم-را-در-بین-گیاهان-داردstrongemspanp

  عرق پونه پاد شیراز

  این گیاه استثنائی بالاترین کلسیم را در بین گیاهان دارد

  9,000 تومان
 • pspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"emstrongتولید-شده-از-بهترین-زعفران-قایناتstrongemspanp

  شربت زعفران 125

  تولید شده از بهترین زعفران قاینات

  22,000 تومان
 • pspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"emstrongتولید-شده-از-بهترین-انار-کاشمرstrongemspanppspan-style"font-size-10pt-font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"emstrongطعمی-ملسstrongemspanp

  شربت انار 125

  تولید شده از بهترین انار کاشمرطعمی ملس

  22,000 تومان
 • pspan-style"font-size-10pt"strongspan-style"font-family-tahoma,-arial,-helvetica,-sans-serif"یک-پیمانه-شربت-با-پنج-پیمانه-آب-ترکیب-شودspanstrongspanp

  شربت انجیر پاد شیراز

  یک پیمانه شربت با پنج پیمانه آب ترکیب شود

  18,000 تومان

لیست مقایسه

لیست مقایسه

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید